Γλώσσα: Γερμανικά Sprache: Englisch

 

Αρχική σελίδα

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Στατιστικά σεμινάρια

Συμβουλές & πληροφορίες

Διαχείρηση δεδομένων

Στατιστικές αναλύσεις

Γραφική αναπαράσταση

 

Το προφίλ της εταιρείας

Τιμές

Επικοινωνία

ΑποτύπωμαΔημοσιεύσεις

 
Η στατιστική ανάλυση υλοποιείται με την βοήθεια του στατιστικού προγράμματος R. Το πρόγραμμα R είναι ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο στατιστικό πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς των μεθόδων στατιστικής ανάλυσης. Εάν χρησιμοποιείτε το πιο εμπορικό αλλά λιγότερο ευέλικτο στατιστικό προγράμμα SPSS, τότε σας παρέχουμε συνοδευτικά το ανάλογο αρχείο σύνταξης (syntax) SPSS.

Στις παρακάτω στατιστικές μεθόδους παρέχουμε γρήγορη και αξιόπιστη υποστήριξη:

 • Περιγραφική στατιστική και γραφική παραστάση (καθορισμός συχνότητας, μέσης τιμής και διάμεσου, διασπορά, τυπική απόκλιση, διάστημα εμπιστοσύνης κ.λ.π.).

 • Πίνακες διασταύρωσης με top-box τιμές, μέσον όρο, ελάχιστο, μέγιστο, τυπική απόκλιση, κ.λ.π.

 • Σύγκριση μέσων τιμών ανεξάρτητων και εξαρτημένων πληθυσμών (δειγμάτων).

 • Μη παραμετρικά τεστς (π.χ. U-test των Mann και Whitney, Wilcoxon test, H-test tων Kruskal και Wallis).

 • Ανάλυση αξιοπιστίας με υπολογισμό του συντελεστή Alpha του Cronbach, δείκτη εγκυρότητας σύγκλισης και διάκρισης.

 • Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA, ANCOVA, ANOVA με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, πολλαπλή ανάλυση ταξινόμησης).

 • Πίνακες διασταύρωσης με χ2-τεστ (chi-square-test) ή Fisher-test.

 • Ανάλυση συσχέτισης με προσδιορισμό του συντελεστή συσχέτισης Pearson και Spearman-Ρho.

 • Ανάλυση παραγόντων και κυρίων συνιστωσών.

 • Ανάλυση ομάδων (Cluster Analysis)

 • Ανάλυση διάκρισης (Discriminant Analysis)

 • Ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης (απλής ή πολλαπλής).

 • Binary ή Binominal Λογαριθμική Παλινδρόμηση.

 • Ανάλυση χρονολογικών σειρών.

 • Ανάλυση panel data.

 • Aνάλυση επιβίωσης: μέθοδος Kaplan-Meier με Log Rank tests, μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox.

 • Καμπύλες ROC.